خداوند نزدیکتر از....

 

خداوند

آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را

 آرام آرام

 در حقیقت روشن روز پنهان می گردانی

گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم

آنگاه که می دانم در نزد تو کیستم

و

 در نظر خلق چه می نمایم

و آن گونه که خداوند روز روشن را

در آرامش شب فرو می بری

آنگاه که دیگر اثری از خورشید و شیدش  نیست

تمام جلوه حق و حقیقتم را

در تاریکی نفسانیت فرو خوردم

در خویش غروب کرده ام.

و حال آنکه، بینایی و شنوایی تو می داند

 که شب و روز از پی هم حاضرند

و هیچ یک نیست نمی شوند.

و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم

 غافل از ان که باز خواهم گشت

 همچون شب و روز

دوباره از پی دوباره

به سمت تو

خداوند نزدیکتر از....

/ 0 نظر / 3 بازدید