علامت نفاق

امام صادق (ع) : 

سه خصلت علامت نفاق است

گر چه صاحبش اهل نماز و روزه باشد.

دروغگویی - خلف وعده - و خیانت در امانت.

نویسنده:  دروغگو  با زبان - چشم و جسم خود منشاء تمامی نفاق ها می باشد و آغاز گر خلف وعده و

خیانت ها................................

/ 1 نظر / 12 بازدید
س.نجفی

به امید دنیایی پاک و زیبا