""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

نظریه شگفت انگیز انگشت حلقه

دانشمندان در چندین مرکز پژوهشی در انگلیس و آمریکا با انجام تحقیقاتی با تائید نظریه انگشت حلقه نشان دادند که طول این انگشت می تواند ویژگی ها و رفتار افراد را آشکار کند.

به گزارش مهر، در حقیقت طول انگشتان دست به سطح ترشح هورمون های زنانه و مردانه (به ترتیب استروژن و تستوسترون ) وابسته است که جنین دختر یا پسر در طول دوران بارداری دریافت می کند. اما انگشتان دست بطور موثر نوعی کارت شناسایی هستند. در مردان به دلیل ترشح بیشتر تستوسترون بطور معمول ، انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره بطور چشمگیری بلندتر است و یا تقریبا هر دو انگشت هم اندازه هستند . بنابراین اگر انگشت حلقه یک مرد کوتاه تر از انگشت اشاره اش باشد این بدان معنی است که مهرباتر،محجوب تر و کمتر خشن است.

(برگرفته از روزنامه همشهری سه شنبه – صفحه 6 تاریخ 22 شهریور 1390)