""""""""""""""""""""""""""""""""""""

مصرف برق كامپيوتر شما چقدر است؟

مقدمه

     تهيه و تبادل اطلاعات يكي از اركان مهم در عصر جهاني شدن بشمار مي رود، بخصوص بعد از بوجود آمدن اينترنت دايره وسعت اطلاعات آنقدر زياد گرديده كه دسترسي به اين اطلاعات و پردازش آنها تنها توسط كامپيوتر ميسر است.

 

            در كشور ما نيز استفاده از كامپيوتر در دهه اخير و در بيشتر زمينه ها گسترش يافته و اين روند رو به افزايش مي باشد.

 

            ولي موضوعي كه تاكنون كمتر بدان توجه گرديده ميزان مصرف برق كامپپوترها بوده است.

 

            هدف ما در اين گزارش ابتدا اندازه گيري و بررسي ميزان مصرف برق كامپيوتر ها مي باشد و در مرحله بعدي نتيجه گيري از اين بررسي و در خاتمه پيشنهاداتي در زمينه استفاده بهينه از كامپيوتر ها خواهيم داشت.

مصرف كامپيوتر در حالات مختلف

     به منظور آشنائي با ميزان مصرف كامپيوترها، تعداد 6 دستگاه از انواع مختلف موجود در سطح شركت انتخاب و مصرف برق آنها در حالات مختلف اندازه گيري گرديد. نتايج اين اندازه گيري در جدول اندازه گيري جمع آوري گرديده است:

جدول اندازه گيري

متوسط مصرف به وات ساعت

شرح اندازه گيري

رديف

98/138

در حال كار

1

816/115

فقط روشن

2

7/54

فقط مانيتور

3

56/50

در حالتStandby

4

2/124

در حالت  Screen saver

5

8205/9

در حالتShut down

6

نكته:

لازم به ذكر است كه مصرف برق يك كامپيوتر در حال كار (با وجود تجهيزات جانبي نظير: ... , Floppy drive, CD drive, Hard) حدود 20٪ از حالت فقط روشن آن بيشتر است.

بررسي مقادير اندازه گيري شده

¨          مصرف مانيتور در حدود نصف مصرف كامپيوتر است

 

¨          نسبت مصرف كامپيوتر در حالت Standby  به حالت معمولي برابر با 4358/0 مي باشد

 

¨          مصرف كامپيوترها در حالت Screen saver  از حالت معمول بيشتر است

 

¨          كامپيوترها در حالت Shut down نيز برق مصرف مي كنند

   نكته1: اگر در حالت Standby  ، Hard  را نيز (توسط Power Options ) خاموش كنيم، در مصرف برق تغيير محسوسي رخ نخواهد داد.

 

    نكته2:  تصوير انتخاب شده براي مانيتور در حالت Screen saver ،  تاثيري بر مقدار برق مصرفي مانيتور ندارد.

 

            نكته3:  با خاموش كردن كليد مانيتور و يا حتي كليد مخصوص كامپيوتر (Case) مصرف كامپيوتر به صفر تقليل نمي يابد.

تلفات سالانه

با توجه به دسترس نبودن آمار تعداد كل كامپيوترها در سطح شركت، تلفات انرژي جهت 1000 دستگاه كامپيوتر و بر اساس جدول زيرمحاسبه گرديده است:  

 

 

10 ساعت

مدت زمان روشن بودن كامپيوتر در هر روز كاري

5 ساعت

استفاده از كامپيوتر بطور مداوم در هر روز كاري

5 ساعت

استفاده از كامپيوتر بطور موردي در هر روز كاري

282

تعداد روزهاي كاري در سال

84

تعداد روزهاي غير كاري در سال

 

 

 

 

 

   جدول مبناي محاسبات

كيلووات ساعت

تلفات سالانه جهت 1000 دستگاه

رديف

9/97980

تلفات ناشي از عدم استفاده از مود Standby(در ساعات كاري)

1

2/13000

تلفات ناشي از استفاده از مود Screen saver (در ساعات كاري)

2

1/110981

مجموع تلفات رديفهاي 1 و 2 (در ساعات كاري)

3

462/58569

تلفات ناشي از خاموش كردن كامپيوتر بصورت    (در ساعات غير كاري)Shut downفقط

4

562/169550

كل تلفات ناشي از عدم استفاده از مود Standbyاستفاده از مود Screen saver  و خاموش كردن كامپيوتر بصورت  Shut down

5

جدول آمار تلفات

نتيجه گيري (جهت 1000 دستگاه)

¨          مانيتورها تقريبا نصف مقدار برق يك كامپيوتر را مصرف مي نمايند.

¨          قرار دادن كامپيوتر ها در حالت Standby مصرف انرژي يك كامپيوتر را در حدود نصف كاهش ميدهد.

¨          خاموش كردن Hard  (Power Options) كمكي به صرفه جوئي در مصرف  برق نميكند.

¨          Shut down  به معناي قطع جريان برق يا عدم مصرف انرژي نيست.

¨          اتلاف انرژي ساليانه در ساعات اداري (در صورت عدم استفاده از مود Standby) معادلMWh   98  ميباشد.

¨          اتلاف انرژي ساليانه در ساعات اداري  (در صورت استفاده از مود Screen saver) معادلMWh   13 بيشتر ميباشد.

¨          اتلاف انرژي ساليانه در ساعات غير اداري  (در صورت عدم قطع كليد برق) معادلMWh   6/58 ميباشد.

¨          مجموع اتلاف انرژي ساليانه 3 مورد فوق معادلMWh   6/169 براي هر 1000 دستگاه ميباشد. 

 

پيشنهادات

¨          در تمام كامپيوتر هاي شركت از حالت Standby  استفاده گردد.

 

¨          زمان تنظيم براي رفتن به حالت Standby  20دقيقه توصيه مي شود.

 

¨          از حالت Screen saver  استفاده نگردد.

 

¨          تمام كامپيوتر هاي شركت از طريق پريزهاي مجهز به كليد صد در صد قطع ولتاژ برق تغذيه شوند و كليد قطع و وصل اين پريزها پس از Shut down  توسط كاربر قطع گردد.

 

يك نمونه از پريزهاي پيشنهادي

 

 

١٣/٠٣/١٣٩٠

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

منزل بیل گیتس

منزل بیل گیتس در مدینای واشنگتن«Medina-Washington» مشرف به دریاچه واشنگتن واقع شده و مساحت زمین آن بالغ بر ۵/۱۲ acre می‌باشد. بیل گیتس زمین این خانه را در سال ۱۹۸۸ به مبلغ ۲ ملیون دلار خرید و ساخت خانه‌اش حدود هفت سال به درازا انجامید و در سال ۱۹۹۵ بپایان رسید.
از خصوصیات این منزل آنست که به محض ورود هر مهمان یک
microchip به سینه او نصب می‌گردد که ارکاندیشن و الکتریسیته و سایر احتیاجات در محل سکونت مهمان، با سلیقه و خواست مهمان ، مرتبا بصورت اتوماتیک تنظیم میگردد. در ضمن تمام دکوراسیون و اثار هنری در قسمت اقامت مهمان مطابق با سلیقه شخصی مهمان بلافاصله تغیر می‌کنند و همیشه فقط نزدیک‌ترین دستگاه تلفن به آن شخص زنگ می‌زند.

سایر اطلاعات در مورد این خانه بدین شرح است :
مساحت این خانه ۵۰۰۰۰ متر مربع است.

درسال ۲۰۰۵ قیمت این خانه ۲۰۰ ملیون دلار برآورد شده است.

هر یک ازدستگیره‌های درهای این خانه ۲۰۰۰ دلار ارزش دارد.

زمانی در این خانه تعداد ۳۰۰ نفر به کار مشغول بودند که تعداد ۱۰۴ نفر انها در قسمتهای کامپیوتر و الکترونیک منزل کار می‌کردند.

در تمام قسمتهای این خانه حتی درون دیوارهای سنگی دوربینهای مخفی کار گذاشته شده است.

درختی که قبلا در زمین این خانه وجود داشت و مورد علاقه بیل گیتس میباشد مرتبا توسط کامپیوتر و سایر تجهیزات الکترونیکی مراقبت میشود و آب و کود و محیطش بصورت اتوماتیک کنترل می‌گردد.

در زیر زمین این خانه یکی از مجهزترین سالنهای سینما در جهان برای استفاده شخصی بیل گیتس و مهمانانش ساخته شده است.

هنگامی که او می‌خواهد به منزل مراجعه کند آب وان حمامش بطور اتوماتیک در وان ریخته می‌شود و حرارت آن مطابق با نظر او ثابت می‌ماند.
در ضمن قسمت اعظم این خانه در زیر زمین ساخته شده تا ظاهرا زیاد بزرگ بنظر نرسد!

٠٢/٠٢/١٣٩٠

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

كليد هاي ميانبر Internet Explorer


F1 :
نمايش راهنماي مرورگر. در زماني که پنجره اي باز باشد راهنماي مربوط به همان عنصر را نمايش ميدهد.
F11 :
جابجايي بين حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادي
TAB :
حرکت بسمت جلو در بين عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لينک.
SHIFT+TAB :
حرکت بسمت عقب در بين عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لينک.
ALT+HOME :
رفتن به صفحه خانگي
ALT+RIGHT ARROW :
رفتن به صفحه بعدي
ALT+LEFT ARROW :
رفتن به صفحه قبلي
BACKSPACE :
رفتن به صفحه قبلي
SHIFT+F10 :
نمايش منوي آبشاري و ميان بر براي يک لينک
CTRL+TAB :
انتقال بين فريم ها بسمت جلو
F6 :
انتقال بين فريم ها بسمت جلو
SHIFT+CTRL+TAB :
انتقال بين فريم ها بسمت عقب
UP ARROW :
حرکت صفحه بسمت ابتداي سند
DOWN ARROW :
حرکت صفحه بسمت انتهاي سند
PAGE UP :
حرکت به سمت ابتداي صفحه با انجام پرشي بزرگ تر نسبت به UP ARROW
PAGE DOWN :
حرکت به سمت انتهاي صفحه با انجام پرشي بزرگ تر نسبت به DOWN ARROW
HOME :
انتقال صفحه به ابتداي سند
END :
انتقال صفحه به انتهاي سند
CTRL+F :
نمايش پنجره جستجو براي صفحع جاري
F5 :
تازه سازي (Refresh) نمودن صفحه در صورتي که نيازي به اين کار باشد(تاريخ صفحه که بصورت محلي بروي سيستم شما ذخيره شده است با تاريخ صفحه در وب متفاوت باشد)
CTRL+R :
تازه سازي (Refresh) نمودن صفحه در صورتي که نيازي به اين کار باشد(تاريخ صفحه که بصورت محلي بروي سيستم شما ذخيره شده است با تاريخ صفحه در وب متفاوت باشد)
CTRL+F5 :
تازه سازي (Refresh) نمودن صفحه (تاريخ صفحه که بصورت محلي بروي سيستم شما ذخيره شده است با تاريخ صفحه در وب يکسان باشد) مناسب براي صفحاتي که توسط ISPها cache مي شوند.
ESC :
متوقف نمودن عمليات دانلود در صفحه
CTRL+O :
باز نمودن يک مکان (آدرس اينترنتي) ديگر
CTRL+L :
باز نمودن يک مکان (آدرس اينترنتي) ديگر
CTRL+N :
باز نمودن يک صفحه مرورگر ديگر
CTRL+W :
بستن صفحه مرورگر جاري
CTRL+S :
ذخيره نمودن صفحه جاري
CTRL+P :
چاپ صفحه جاري
ENTER :
فعال سازي لينک انتخاب شده
CTRL+E :
باز نمودن جستجو در نوار مرورگر
CTRL+I :
باز نمودن علايق(Favorites) در نوار مرورگر
CTRL+H :
باز نمودن سابقه (History) در نوار مرورگر
ALT+D :
قرار دادن متن انتخاب شده در نوار آدرس
F4 :
نمايش نوار آدرس سوابق
CTRL+LEFT ARROW :
در صورتي که اين کليد را در نوار آدرس فشار دهيد مکان نما به شکست بعدي سمت چپ ( محلي که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل مي گردد.
CTRL+RIGHT ARROW :
در صورتي که اين کليد را در نوار آدرس فشار دهيد مکان نما به شکست بعدي سمت راست ( محلي که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل مي گردد.
CTRL+ENTER :
در نوار آدرس با زدن اين کليد رشته www. به اول متني که در آدرس باز نوشته ايد اضافه مي گردد. همچنين رشته .com را به انتهاي اين رشته اضافه مينمايد. مثال : www.TakSoft.com

UP ARROW :
در صورتي که خاصيت Auto Complete فعال باشد. در ليست مزبور به سمت بالا حرکت مي کند.
DOWN ARROW :
در صورتي که خاصيت Auto Complete فعال باشد. در ليست مزبور به سمت پايين حرکت مي کند.
CTRL+D :
صفحه جاري را به فهرست علايق (favorites) اضافه ميکند.
CTRL+B :
نمايش پنجره سازمان دهي علايق favorites
ALT+UP ARROW :
بالا رفتن در لسيت در پنجره سازمان دهي علايقfavorites
ARROW ALT+DOWN :
پايين رفتن در لسيت در پنجره سازمان دهي علايق favorites
CTRL+X :
حذف ( درصورت امکان) و انتقال کپي عنصر انتخاب شده به حافظه
CTRL+C :
کپي عنصر انتخاب شده به حافظه
CTRL+V :
اضافه نمودن عنصر درون حفافظه در مکان فعلي
CTRL+A :
انتخاب تمام عناصر
_________________

 

 

کلیدهای عمومی:
ايجاد يك سند جديد Ctrl+N
فراخواني يك سند متفاوت Ctrl+O
حركت ميان سندهاي باز Ctrl+F6
ذخيره سازي يك سند Ctrl+S
چاپ يك سند Ctrl+P
بستن يك سند Ctrl+W


كليدهاي ميانبر حركت در سند:
يك كلمه جهت نماي راست +Ctrl و جهت نماي چپ +Ctrl
يك پاراگراف جهت نماي بالا +Ctrl و جهت نماي پايين +Ctrl
يك صفحه كامل به بالا Page up
يك صفحه كامل به پايين Page down
ابتداي سطر Home
انتهاي سطر End
ابتداي يك سند Ctrl+Home
انتهاي يك سند Ctrl+End
يك سطر بالا كليد جهت نماي بالا
يك سطر پايين كليد جهت نماي پايين
يك كاراكتر به سمت راست يا چپ كليدجهت نماي راست يا چپ
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما Ctrl+Del
حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما Ctrl+Backspace
حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش Ctrl+Page up
حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش Ctrl+Page down

كليد هاي ميانبر كار با متن:
انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر كليدجهت نماي راست+Shift
انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر كليدجهت نماي چپ+Shift
انتخاب يك واژه كليدجهت نماي راست+Shift+‍Ctrl
انتخاب يك سطر Shift+End
انتخاب يك پاراگراف كليد جهت نماي پايين+Shift+‍Ctrl
اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl
رفتن به يك صفحه مشخص G+‍Ctrl

كليد هاي ميانبر ويرايش متن:
حذف كاراكتر قبلي اشاره گر Backspace
حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است Delete
حذف واژه قبلي اشاره گر Ctrl+ Backspace
حذف كاراكتر بعدي اشاره گر Ctrl+Delet
کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X
كپي گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C
الصاق متن كپي شده Ctrl+V
بررسي املايي يك سند F7
يافتن متن در سند Ctrl+F
جايگزيني متن در سند Ctrl+H
عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y
پايان سطر و انتقال به سطر بعدي Enter
ترفندستان
حركت به سمت پايين در Tab Outline
درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي Tab
حذف يا افزودن سطر جاري Ctrl+0

كليدهاي ميان بر قالب بندي متن:
تغيير قلم F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl
پررنگ كردن قلم B+‍Ctrl
ايتاليك كردن قلم I+‍Ctrl
زير خط دار كردن قلم U+‍Ctrl
دو زير خط دار كردن قلم D+Shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي كاراكتر Space Bar+‍Ctrl
فضاي خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl
فضاي دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl
فضاي 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl
تراز بندي وسط پاراگراف E+‍Ctrl
تراز بندي چپ پاراگراف L+‍Ctrl
تراز بندي راست پاراگراف R+‍Ctrl
تراز بندي از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl
برجسته كردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl
حذف قالب بندي پاراگراف Q+‍Ctrl
به روز رساني فيلدها F9
تغيير روش نمايش فيلد منتخب Shift+F9
تغيير روش تمام فيلدهاي سند Alt+F9
كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم [+Ctrlا]
تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي
تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس D+Shift+‍Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس =+Ctrl
تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس =+Ctrl+Shift
تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ AK+shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير قلم جاري F+Shift+‍Ctrl
تغيير اندازه قلم جاري F3+Shift
ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي P+Shift+‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر بعدي +T‍Ctrl
حذف تو رفتگي سطر دوم T+Shift+‍Ctrl
انتخاب همه سند A+‍Ctrl
درج يك شكستگي سطري Enter+Shift
انتقال به سطر يا صفحه بعدي Ctrl+Enter
اشكار يا پنهان نمودن علايم H+Shift+‍Ctrl

كليدهاي ميان بر صدا:
خاموش/روشن نمودن ميكروفن Winkey+V
انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي Winkey+T
فعال كردن حالت تصحيح Winkey+C

كليدهاي ميان بر منوها:
فعال شدن اولين عنوان نوار منو ALT
فعال شدن منوی Alt + F File
فعال شدن منوی Alt + E Edit
فعال شدن منوی Alt + V View
فعال شدن منوی Alt + I Insert
فعال شدن منوی Alt + O Format
فعال شدن منوی Alt + T Tools
فعال شدن منوی Alt + A Table
فعال شدن منوی Alt + W Windows
فعال شدن منوی Alt + H Help
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

بیش از 200 نوع از كليد هاي ميانبر در ويندوز Xp

در صورتی که دوست دارید تا با سرعت بیشتری با کامپیوتر کار کنید و خود را حرفه ای تر نشان دهید ترفندی فوق العاده را برای شما در نظر گرفته ایم. قصد داریم تا بیش از 200 کلید میان بر در محیط ویندوز را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها میتوانید به طور کامل کارهایی که میتوانید با موس انجام دهید را با کیبورد شبیه سازی کنید.


Esc
لغو عمليات در حال انجام.
F1
راهنما.
F2
در حالت عادي تغيير نام آيتم (هاي) انتخاب شده . در برنامه هاي قديمي تر (معمولا تحت داس)ذخيره فايل جاري.
F3
جستجو.
F4
باز كردن ليست پايين رونده Address Bar
F5
به روز آوري *******
F6
مانند كليد Tab بين اجزاي مختلف پنجره جاري سوييچ مي كند.
F10
پرش به منو هاي اصلي يك پنجره مثلFile,Edit,View,...
F11
پنجره جاري را تمام صفحه مي كند.
PrintScreen
در ويندوز از كل صفحه نمايش يك عكس مي گيرد و آن را در حافظه كليپ بورد قرار مي دهد و ما مي توانيم در يك برنامه ويرايش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنيد .
Tab
بين اجزاي پنجره جاري سوييچ مي كند .
Space
در حالت مرورگر اينترنت اكسپلورر صفحه جاري را به پايين مي برد .مثل Page Down
BackSpace
در حالت عادي يعني در مرور ويندوز يك مرحله به بالاتر ميرود (معادل Up) و در مرورگر اينترنت اكسپلورر معادل Back است.
Home
رفتن به اول خط در حالت ويرايش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.
End
رفتن به آخر خط در حالت ويرايش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.
PageUp
در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا مي رود.
PageDown
در حالت مرور چه در اينترنت و چه در ويندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پايين مي رود.
Arrow
تركيبات كليد Ctrl :
Ctrl+q
در بعضي از برنامه ها خروج است.
Ctrl+w
در اكثر برنامه هايي كه چند فايل را باهم باز مي كنند مثل Ms-Word, كلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد.
Ctrl+e
جستجو در مسير جاري.
Ctrl+r
تازه كردن صفحه معادل كليد F5 و *******
Ctrl+y
وقتي كه يك عمل به عقب باز ميگرديم (Undo) اين كليد ها يك عمل به جلو مي روند (Redo) البته در بعضي برنامه ها معمولا محصولات آفيس مايكروسافت اينگونه هستند .
Ctrl+i
باز كردن قسمت علاقه مندي هاFavorites
Ctrl+o
باز كردن فايل جديد در اكثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrl+p
پرينت گرفتن در اكثر برنامه ها.
Ctrl+a
انتخاب همه آيتم ها.
Ctrl+s
در اكثر برنامه ها ذخيره فايل جاري .Save
Ctrl+d
در اينترنت اكسپلورر صفحه باز شده جاري را به علاقه مندي ها اضافه مي كند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ويندوز هم آيتم (آيتم هاي) انتخاب شده را پاك مي كند. (کمیاب آنلاین.کام)
Ctrl+f
جستجو.
Ctrl+h
معادل History (ابته در ويرايشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l
در اينترنت اكسپلورر معادل File>Open است.
Ctrl+z
بازگشت به آخرین عملیات انجام شده .Undo
Ctrl+x
انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
Ctrl+c
کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy
Ctrl+v
فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد.Past
Ctrl+b
پنجره سازماندهي علاقه منديها (Organize Favorites) را باز مي كند.
Ctrl+n
در اينترنت اكسپلورر (تقريبا تمامي مرورگرها) يك پنجره جديد باز مي كند.
Ctrl+F1
در اكثر برنامه ها ي مختلف راهنماي برنامه را باز مي كند .
Ctrl+F4
باز كردن ليست پايين رونده Address Bar در مرورگر اينترنت اكسپلورر و مرورگر ويندوز.
Ctrl+F10
باز كردن منو هاي بالاي پنجره برنامه ها مثل File,Edit,....
Ctrl+BackSpace
موقع ويرايش متن همان كار BackSpace را انجام مي دهد با اين تفاوت كه به جاي پاك كردن كاراكتر به كاراكتر كلمه به كلمه پاك مي كند.
Ctrl+5
معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
Ctrl+Home
درحالت ويرايش مكان نما را به اول صفحه انتقال مي دهد.
Ctrl+End
درحالت ويرايش مكان نما را به آخر صفحه انتقال مي دهد.
Ctrl+Insert
كپي آيتم(هاي) انتخاب شده در حافظه كليپ بورد(Copy).
Arrow
تركيبات كليد Alt :
Alt+A
باز كردن منوي علاقه مندي ها و قرار گرفتن بر روي Add to Favorites
Alt+D
انتقال مكان نما به Address Bar
Alt+F4
بستن پنجره جاري.
Alt+Space Bar
معادل راست كليك بر روي نوار عنوان پنجره جاري.
Alt+Esc
پيمايش بين پنجره هاي باز جاري.
Alt+Tab
سوييچ كردن بين پنجره هاي باز جاري.
Alt+BackSpace
در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل مي كند (معمولا ويرايشگرهاي قديمي و تحت داس)
Alt+Home
در مرورگر اينترنت اكسپلورر به صفحه خانگي پرش مي كند.
Alt+Right Arrow
معادل Forward در مرورگر ویندوز.
Alt+Left Arrow
معادل Back در مرور گر ويندوز.
Alt+Number
تركيب كليد Alt به همراه زدن يك عدد از قسمت سمت راست صفحه كليد در حالت ويرايش يك كاراكتر معادل كد اسكي عدد وارد شده نمايش مي دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد كنيم پس از رها كردن كليد Alt اين كاراكتر نمايش داده مي شود : § .
Alt+Enter
متعلقات (Properties) آيتم(هاي) انتخاب شده را نمايش مي دهد.
Alt+PrintScreen
از پنجره جاري يك عكس تهيه مي كند و به حافظه كليپ بورد انتقال مي دهد.

Arrow
تركيبات كليد Shift :
Shift+F10
معادل راست كليك.
Shift+Del
پاك كردن كامل آيتم (هاي) انتخاب شده .يعني بدون اين كه به سطل بازيافت انتقال يابد پاك مي شود.
Shift+tab
وارونه كاري كه Tab انجام مي دهد.
Shift+Insert
فراخواني اطلاعات از حافظه كليپبورد (Paste)
Arrow
تركيبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوي Start در ويندوز.
WinKey+E
باز كردن My Computer در حالت Folders.
WinKey+R
باز كردن پنجره Run.
WinKey+U
باز كردن پنجره Utility Manager.
WinKey+D
نمايش دسكتاپ معادل Show Desktop
WinKey+F
جستجو.
WinKey+Ctrl+F
جستجوي يك كامپيوتر در شبكه.
WinKey+L
قفل كردن كامپيوتر .يا رفتن به حالت Swich User
WinKey+M
تمامی پنجره های باز را Minimize مي كند.
WinKey+Shift+M
تمامي پنجره هاي Minimize شده را Restore مي كند.

٠٢/٠٢/١٣٩٠

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""